Privacy & Cookies

Condoom-Butler.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van CLS Healthcare BV. In het privacy beleid van CLS Healthcare BV verschaffen we informatie over de gegevens die we verwerken van de bezoekers en klanten van deze (mobiele) website en haar producten en diensten.

CLS Healthcare BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. Voor iedere bezoeker van Condoom-Butler.nl geldt onderstaand privacy beleid:


Persoonsgegevens

Wanneer je een product of dienst afneemt bij één van de websites van CLS Healthcare BV administreren wij: jouw naam, adres (factuur- en/of afleveradres: straatnaam, postcode, huisnummer en woonplaats), e-mailadres en rekeningnummer.
CLS Healthcare BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
CLS Healthcare BV verwerkt persoonsgegevens van jou voor zover dit nodig is voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door Condoom-Butler.nl verwerkt en als dat nodig is verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:

-De door jou bij jouw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Jouw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. De bezorger) worden doorgegeven.
-Bevordering van een efficiënte inrichting van bedrijfsprocessen
-De facturering, waaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen
-Marktonderzoek- en verkoopactiviteiten (Slechts na expliciete toestemming van de consument)
-Inlichtingenverstrekking aan de klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting
-Voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
-Kredietbeheer, waaronder mede begrepen analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, en het deelnemen aan een kredietregistratiesysteem
-Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Tijdens het bestelproces zullen wij je tevens vragen om je in te schrijven voor de Condoom-Butler.nl nieuwsbrief. Middels de nieuwsbrief blijft je op de hoogte van alle lopende acties en wijzigingen op Condoom-Butler.nl. . Deze inschrijving is volledig vrijwillig. Je afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt je na inschrijving ten allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een mail aan [email protected] of via een link in de nieuwsbrief.

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die CLS Healthcare BV over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met CLS Healthcare BV via [email protected] CLS Healthcare zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent jou verwerken en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.


Beveiliging

CLS Healthcare BV bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Transparantie

Je kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die Condoom-Butler.nl over jou heeft. Als deze informatie onjuist blijkt, kun je verzoeken deze aan te laten passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kun je aanvragen via het contactformulier.


Wijzigen van Privacy Statement

CLS Healthcare BV behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen direct en zonder enige kennisgeving door te voeren in dit Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig dit Privacy Statement op eventuele wijzigingen.